Thông báo kết quả hoạt động chào mừng ngày "Nhà giáo Việt Nam 20-11-2022"

Thông báo ĐTN | 17/11/2022 | Người đăng: Đoàn-Thanh-Niên

THÔNG BÁO

Kết quả hoạt động chào mừng ngày “Nhà giáo Việt Nam”

20-11-2022

 
 

 

          Thực hiện theo Kế hoạch số 32 /KH-ĐTN, ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ về tổ chức hoạt động chào mừng ngày "Nhà giáo Việt Nam 20-11” năm 2022 đã được Hiệu trưởng phê duyệt, Đoàn Trường đã triển khai đến các Chi đoàn, Học sinh, sinh viên các lớp, nay công bố kết quả như sau:

Tập tin đính kèm