Đào tạo ngắn hạn

Công nghệ Sơn Ô tô

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thường xuyên mở các lớp đào tạo Công nghệ sơn Ô tô ngắn hạn từ cơ bản đến nâng cao:

  • Pha chế Cocktail

    Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thường xuyên mở các lớp đào tạo ngắn hạn Pha chế Cocktail từ cơ bản đến nâng cao: