Tầm nhìn sứ mạng

Bài viết | 01/06/2021 | Người đăng: admin

1.    Mục tiêu:
- Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ phù hợp với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, tham gia lao động trong và ngoài nước hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng;
- Chương trình đào tạo được xây dựng theo chương trình khung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Chương trình liên thông giữa các cấp trình độ; phù hợp với thực tiễn xã hội, công nghệ tiên tiến và nhu cầu sử dụng lao động của thị trường.
2.    Sứ mạng:
Tổ chức đào tạo nghề cho người học theo 3 cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; hợp tác đào tạo; tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức các dịch vụ sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; liên kết với các viện nghiên cứu, các trường đại học, các cơ sở dạy nghề và các cơ sở sản xuất để tổ chức đào tạo theo nhu cầu sử dụng lao động của xã hội và nâng cao trình độ cho người học.