1- Hiệu trưởng

Media/1_TH1070/FolderFunc/202202/Images/nguyen-le-dinh-hai-2-20220228053948-e.jpg

 

 

Hiệu trưởng: ThS Nguyễn Lê Đình Hải

- Hiệu trưởng là người đứng đầu trường, đại diện cho trường trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của trường;

- Hiệu trưởng là người điều hành tổ chức, bộ máy của trường;

- Hiệu trưởng là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác tài chính, tài sản của trường.

 

 

 

 

 

 

2- Phó Hiệu trưởng

Media/1_TH1070/FolderFunc/202202/Images/tran-thanh-son-20220228052745-e.png

 

 

Phó Hiệu trưởng: ThS Trần Thanh Sơn

- Giúp Hiệu trưởng trong quản lý, điều hành các hoạt động của trường.

- Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng; được thay mặt Hiệu trưởng giải quyết và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật đối với công việc đã giải quyết; có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng về tình hình thực hiện công việc được giao.