Hoạt động Khoa CNTT - Tự động hóa

Buổi học thực hành của sinh viên Khoa CNTT - Tự động hoá