Thông báo Phòng đào tạo

Thông báo về kỳ thi tốt nghiệp lần 1 khối lớp C21, T21 và các khóa trước (24/07/2023)

Thông báo số 291/TB-CDKTNTT ngày 24/7/2023, về kỳ thi tốt nghiệp lần 1 khối lớp C21, T21 và các khóa trước