Thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển vòng 2 - Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

TUYỂN DỤNG TCHC | 08/09/2023 | Người đăng: phòng TCHC

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2

Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

 

        Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

      Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 cua Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức hoặc xét thăng hạn;

     Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-CĐKTNTT ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ về việc thành lập Hội đồng Tuyển dụng viên chức;

       .........

(xem chi tiết file đính kèm)

Tập tin đính kèm