Mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022

GIỚI THIỆU | 07/12/2021 | Người đăng: phòng TCHC

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

NĂM HỌC: 2021 - 2022  

 

 

  1. Hoàn thành công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp về các tiêu chí liên quan chức năng nhiệm vụ của Phòng TC-HC.
  2. Đánh giá cải tiến và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng theo quy định, triển khai đầy đủ 04 quy trình đảm bảo chất lượng đã xây dựng.
  3. Rà soát, đăng ký cho giảng viên dạy chuyên môn tham gia bồi dưỡng kỹ năng nghề nhằm đạt trên 50% giảng viên có chứng chỉ kỹ năng nghề theo quy định.
  4. Giữ gìn tài sản nhà trường, giữ vững an ninh trật tự.
  5. Phòng tham gia ít nhất một giải pháp quản lý công việc để nâng cao hiệu quả trong thực hiện công việc.