Giới thiệu Phòng Hành chính - Kế toán

Giới thiệu Phòng HC-KT | 03/04/2023 | Người đăng: phòng TCHC
PHÒNG HÀNH CHÍNH - KẾ TOÁN
Địa chỉ: 02 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38299317 - 028.39105745

A. Giới thiệu nhân sự

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Văn Thái

Trưởng phòng

2 Trần Thị Minh Hạnh

Phó Trưởng phòng

3 Lê Hải Toàn

Phó Trưởng phòng

4

Lê Thụy Ngọc Phương

Chuyên viên

5

Trịnh Thị Mai Trinh

Chuyên viên

6

Tạ Thị Thu Hương

Chuyên viên

7

Ngô Hữu Tài

Chuyên viên

8 Võ Thị Mỹ Thúy

Chuyên viên

9 Nguyễn Thị Phượng Liên

Chuyên viên

10 Trần Thị Thùy Dương

Chuyên viên

11 Trần Thị Thúy An

Chuyên viên

12

Nguyễn Đức Minh

Nhân viên

13

Nguyễn Văn Quyền

Nhân viên

14

Nguyễn Ngọc Long

Nhân viên

15

Hoàng Văn Hội

Nhân viên

16

Nguyễn Hoàng Ân

Nhân viên

B. Chức năng - Nhiệm vụ

* Công tác Tổ chức - Hành chính
- Quản lý con dấu của Trường; tổ chức thực hiện các công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ; công tác tài chính, kế toán, thanh toán thu chi, quản lý quỹ tiền mặt;
- Giúp Hiệu trưởng sắp xếp tổ chức, quy hoạch bố trí cán bộ và có kế họach đào tạo nguồn nhân lực theo đúng chức danh, đúng yêu cầu đã đề ra;
- Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với VC; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thi đua khen thưởng;
- Phối hợp với các đoàn thể và các bộ phận trong Trường tổ chức các hoạt động về giáo dục chính trị, chuyên môn - nghiệp vụ cho viên chức và học sinh, sinh viên;
- Thường trực Hội đồng tư vấn có liên quan, như: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …;
- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các loại thông báo về tổ chức nhân sự, chế độ chính sách, cùng một số lĩnh vực hoạt động liên quan có tính chất đối nội khác của VC và HS, SV;
-  Xử lý các văn bản có liên quan và lưu trữ hồ sơ công việc;
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

* Công tác Tài chính - Kế toán
- Giúp Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính;
- Lập kế hoạch thu chi hàng quí, hàng năm; thực hiện các khoản thu, chi theo đúng quy định về chế độ kế toán tài chính của nhà nước;
- Tổ chức thực hiện, kiểm tra các khoản thu, chi, các khoản tiền vốn, học phí và thu khác; việc sử dụng vật tư, thiết bị và tài sản khác của tất cả các bộ phận trong Trường; tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định;
- Báo cáo tài chính hàng năm theo quy định;
- Tham mưu Hiệu trưởng trong công tác quản lý tài chính, các hợp đồng liên kết, hợp đồng dịch vụ …;
- Phân tích và đánh giá kết quả hoạt động tài chính, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính
- Thường trực Hội đồng tư vấn có liên quan, như: Hội đồng thanh lý, kiểm kê tài sản …;
- Tham mưu Hiệu trưởng ký các loại văn bản: 
+ Thông báo và báo cáo về quản lý tài sản, tài chính theo đúng quy định của Nhà nước;
+ Tổ chức kiểm tra các khoản thu và việc chi tiêu tài chính, quản lý tài sản, ký các loại hồ sơ thanh quyết toán, đề xuất thù lao khen thưởng và các khoản chi khác theo quy chế chi tiêu nội bộ;
- Xử lý các văn bản có liên quan và lưu trữ hồ sơ, sổ sách kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành;

* Các nhiệm vụ khác: Thực hiện theo Quy chế hoạt động hiện hành và theo sự phân công của Hiệu trưởng.