Chương trình đào tạo Khoa Kinh tế

Bài viết | 18/02/2022 | Người đăng: khoa Kinh-Tế

Stt

Ngành đào tạo

Bậc đào tạo

Thời gian ĐT

Chi tiết

1

Kế toán doanh nghiệp

Cao đẳng

2 năm

 

2

Kế toán doanh nghiệp

Cao đẳngliên thông

1 năm

 

3

Kế toán doanh nghiệp

Trung cấp

2 năm

 

4

Kế toán doanh nghiệp

Trung cấp

3 năm

 

5

Kế toán xây dựng

Trung cấp

2 năm

 

6

Kế toán xây dựng

Trung cấp

3 năm

 

7

Logistics

Cao đẳng

2 năm

 

8

Logistics

Cao đẳng liên thông

1 năm

 

9

Logistics

Trung cấp

2 năm

 

10

Logistics

Trung cấp

3 năm

 

11

Quản trị nhà hàng

Cao đẳng

2 năm

 

12

Quản trị nhà hàng

Cao đẳngliên thông

1 năm

 

13

Nghiệp vụ nhà hàng

Trung cấp

2 năm

 

14

Nghiệp vụ nhà hàng

Trung cấp

3 năm

 

15

Hướng dẫn du lịch

Cao đẳng

2 năm

 

16

Hướng dẫn du lịch

Cao đẳngliên thông

1 năm

 

17

Hướng dẫn du lịch

Trung cấp

2 năm

 

18

Hướng dẫn du lịch

Trung cấp

3 năm

 

 

Stt

Bậc đào tạo

Thời gian ĐT

Điều kiện đầu vào (tốt nghiệp)

Bằng tốt nghiệp

Nghề

Văn hóa

1

Cao đẳng

2 năm

THPT

Cử nhân thực hành

 

2

Cao đẳng liên thông

1 năm

Trung cấp + THPT

Cử nhân thực hành

 

3

Trung cấp

2 năm

THCS

Trung cấp

 

4

Trung cấp

3 năm

THCS

Trung cấp

THPT