Thông báo về việc nhận Khen thưởng Năm học 2021-2022 (Danh sách đính kèm)

Khen thưởng - Học bổng | 26/10/2022 | Người đăng: phòng Công-Tác-HSSV

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng học sinh, sinh viên

theo kết quả học tập và rèn luyện năm học 2021 - 2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

          Căn cứ Quyết định số 1711/QĐ-LĐTBXH ngày 26-12-2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ;

        Căn cứ Quyết định số 1151/QĐ-LĐTBXH ngày 18-7-2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ;

        Căn cứ Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 07-09-2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ;

        Căn cứ Chương IV Mục 2“Quy chế hoạt động” Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ ban hành kèm theo quyết định số 244/QĐ-CĐKTNTT ngày 10-10-2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ;

          Xét thành tích học tập và rèn luyện của HS, SV Bậc CĐ (Khối C20, C21, CLT21) và Bậc TC (Khối T19, T20,T21) năm học 2021- 2022;

        Xét đề nghị của Ông Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

* Thông báo về việc nhận khen thưởng:

HSSV đến nhận khen thưởng liên hệ phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, vui lòng chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân (CCCD / CMND và thẻ Học sinh - Sinh viên) .

Tập tin đính kèm