THÔNG BÁO V/v thực hiện Quy tắc ứng xử đối với học sinh, sinh viên trong nhà trường

Thông báo HSSV | 17/03/2023 | Người đăng: phòng Công-Tác-HSSV

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ- CĐKTNTT, ngày 01 tháng 03 năm 2023 của  trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, ban hành bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

Phòng Công tác học sinh sinh viên thông báo đến toàn thể học sinh sinh viên đang học tập tại trường thực hiện đúng quy định theo nội dung như sau:

Tập tin đính kèm