Quyết định Về việc cấp học bổng học sinh, sinh viên (đợt 1) theo kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1, năm học 2022 – 2023

Khen thưởng - Học bổng | 15/05/2023 | Người đăng: phòng Công-Tác-HSSV

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng học sinh, sinh viên (đợt 1)

theo kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1, năm học 2022 – 2023

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

          Căn cứ Quyết định số 1711/QĐ-LĐTBXH ngày 26-12-2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ;

        Căn cứ Quyết định số 1151/QĐ-LĐTBXH ngày 18-7-2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ;

        Căn cứ Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 07-09-2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ;

        Căn cứ Chương IV Mục 2“Quy chế hoạt động” Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ ban hành kèm theo quyết định số 244/QĐ-CĐKTNTT ngày 10-10-2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ;

          Xét thành tích học tập và rèn luyện của HS, SV Bậc CĐ (Khối C21, C22, CLT22) và Bậc TC (Khối T21,T22) HK1 năm học 2022- 2023;

        Xét đề nghị của Ông Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh-Công tác Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Nay cấp học bổng cho 05 HS, SV đã đạt thành tích cao theo kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1, năm học 2022 - 2023 của Bậc CĐ (Khối C21, C22, CLT22) và Bậc TC (Khối T21,T22) có tên sau:

                                  (Theo danh sách đính kèm)

Tập tin đính kèm