Giới thiệu Phòng Đào tạo

Giới thiệu Phòng Đào tạo | 20/02/2023 | Người đăng: admin

PHÒNG ĐÀO TẠO
Địa chỉ: 2 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38.223.758

A. Giới thiệu nhân sự

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thái Bình

Phó Trưởng phòng (phụ trách phòng)

2

Nguyễn Phan Khanh

Phó trưởng phòng

3

Phạm Thị Thanh Bình

Chuyên viên

4

Bùi Thị Kiều Hạnh

Chuyên viên

5

Nguyễn Gia Khánh Ngọc

Chuyên viên

6

Trần Khánh Nguyên

Chuyên viên

7

Phạm Thị Việt Thanh

Chuyên viên

8

Lê Sỹ Tuấn

Chuyên viên

 

B. Chức năng - Nhiệm vụ

- Giúp Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu giáo dục, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình giáo dục, kế hoạch và tiến độ giảng dạy, chương trình và giáo trình môn học; tổ chức tuyển sinh, tổ chức các kỳ thi trong năm học, quản lý kết quả học tập của sinh viên-học sinh, quản lý và cấp phát các văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp; tổ chức thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo kết hợp với lao động sản xuất, dịch vụ;
- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kiểm tra việc thực hiện nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo đối với các Khoa, Trung tâm; đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện;
- Thực hiện các công việc giáo vụ: Quản lý chặt chẽ các tài nguyên dạy và học như: Chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy bằng giấy và bằng điện tử các ngành học, bậc học, lưu trữ và bảo mật hồ sơ danh sách HS, SV các khóa học, danh sách HS, SV tốt nghiệp. Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành thực tập; đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, thống kê, làm báo cáo định kỳ theo qui định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;
- Đề xuất và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giảng viên chủ nhiệm lớp; thi đua khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo;
- Phối hợp tổ chức thực hiện công tác HS, SV; hoạt động hội giảng giảng viên; hội thi HS, SV giỏi nghề; tổ chức các lễ khai giảng, tổng kết, tốt nghiệp; quảng bá chiêu sinh và bố trí sử dụng các phòng học;
- Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác khảo thí; công tác đảm bảo chất lượng GDNN của trường; công tác giám sát, thanh kiểm tra các hoạt động chuyên môn của trường;
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn tổ chức xây dựng kế hoạch và quản lý ngân hàng đề thi của các ngành nghề và các trình độ, bậc học của trường;
- Phối hợp các bộ phận có liên quan tổ chức các kỳ kiểm tra kết thúc môn học, thi kết thúc học phần. Thực hiện các hoạt động: kiểm tra và nhân đề kiểm tra kết thúc môn học, đề thi kết thúc học phần; tham gia giám sát kỳ thi; lưu trữ bài kiểm tra, bài thi và công bố kết quả; giải quyết đơn phúc khảo; báo cáo định kỳ với Ban Giám hiệu; tổng hợp số liệu các kỳ kiểm tra kết thúc môn học, thi kết thúc học phần;
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo định kỳ công tác tự kiểm định và kiểm định chất lượng dạy nghề; lập báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng GDNN của trường;
- Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng dạy nghề; tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng các phương pháp và công nghệ mới trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá;
- Tham mưu Hiệu trưởng ký các loại văn bản:
+ Thông báo, báo cáo tổng hợp, báo cáo nhanh về tình hình giảng dạy, học tập của giảng viên và HS, SV trong phạm vi nhà trường;
+ Xác nhận về học lực, hạnh kiểm của HS, SV;
- Xử lý các văn bản có liên quan;
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.