Cơ sở vật chất

Giới thiệu | 24/12/2021 | Người đăng: khoa ĐL-ĐHKK

Phòng học thực hành máy lạnh công nghiệp và thương nghiệp

Media/1_TH1070/FolderFunc/202112/Images/1-2-20211230062524-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202112/Images/3-4-5-20211230062625-e.jpg

Phòng học thực hành hệ thống điều hòa không khí cục bộ

Media/1_TH1070/FolderFunc/202112/Images/6-7-8-20211230062811-e.jpg
 
Phòng học thực hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm
Media/1_TH1070/FolderFunc/202112/Images/9-10-20211230062908-e.jpg
 
Phòng học thực hành điện công nghiệp
Media/1_TH1070/FolderFunc/202112/Images/dcn-image-20211230063658-e.jpg