Chương trình đào tạo Cao đẳng Công Nghệ Ô Tô - Liên Thông

Chương trình đào tạo Khoa Cơ khí | 27/04/2022 | Người đăng: khoa Cơ-khí

Mã MH/MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

 

 

Tổng số

Trong đó

 

 

Lý thuyết

TH/TT/TN/

BT/TL

Thi/Kiểm tra

 

 
   

I. CÁC MÔN HỌC CHUNG

8

180

72

97

11

   

120101

Giáo dục Chính trị

2

45

26

16

3

   

120102

Giáo dục QP và AN

1

30

15

14

1

   

120103

Giáo dục thể chất

1

30

1

27

2

   

120104

Pháp luật

1

15

9

5

1

   

120105

Tiếng Anh

2

30

21

6

3

   

520101

Tin học

1

30

0

29

1

   

II. CÁC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN CHUYÊN MÔN

24

540

204

307

29

   

II.1. MÔN HỌC, MÔ-ĐUN CƠ SỞ

3

45

30

13

2

   

210311

Lý thuyết ô tô

3

45

30

13

2

   

II.2. MÔN HỌC, MÔ-ĐUN CHUYÊN MÔN

21

495

174

294

27

   

210322

Hệ thống phun xăng điện tử

4

90

30

57

3

   

210323

Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường

2

30

28

0

2

   

210324

Hệ thống truyền lực điều khiển điện tử

2

30

28

0

2

   

210327

Hộp số tự động

2

45

15

28

2

   

210328

Hệ thống phanh ABS

2

45

15

28

2

   

210329

Hệ thống phun dầu điện tử

2

45

15

28

2

   

210331

Quản lý dịch vụ ô tô

2

30

28

0

2

   

210330

Kỹ thuật chẩn đoán ô tô

2

45

15

28

2

   

210332

Thực tập quản lý dịch vụ ô tô

1

45

0

40

5

   

210334

Thực tập tốt nghiệp

2

90

0

85

5

   

TỔNG CỘNG    

32

720

276

404

40

   
Tập tin đính kèm