Kế hoạch đào tạo toàn khóa tuyển sinh 2021

Kế hoạch đào tạo toàn khóa | 27/04/2023 | Người đăng: phòng Đào-Tạo

STT

Khoa

Bậc đào tạo

Khóa Tuyển sinh

Xem chi tiết

1 Khoa Cơ khí Cao đẳng 2021
2 Khoa Cơ khí Cao đẳng liên thông 2021
3 Khoa CNTT Trung cấp 2021
4

Khoa Điện tử - tự động hóa

Trung cấp 2021
5

Khoa Điện lạnh-DHKK

Cao đẳng 2021
6

Khoa Điện lạnh-DHKK

Cao đẳng liên thông 2021
7 Khoa Điện lạnh-DHKK Trung cấp 2021
8 Khoa Kinh tế Cao đẳng 2021
9 Khoa Kinh tế Cao đẳng liên thông 2021

Tải về xem

10 Khoa Kinh tế Trung cấp 2021