TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon

Đăng nhập

3D

Misa

Tin cập nhật
THÔNG BÁO V/v Học sinh sinh viên phải thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19
Lịch thi học kỳ tuần 52 (từ ngày 03/08/2020 đến 09/08/2020)
Lịch công tác tuần từ ngày 03 tháng 8 đến 08 tháng 8 năm 2020
Lịch công tác tuần từ ngày 27 tháng 7 đến 01 tháng 8 năm 2020

TBSV compressedCăn cứ Thông báo số 118/TB-CĐKTNTT ngày 05-5-2020 của Hiệu Trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ về các hoạt động của trường trong thời gian làm việc, giảng dạy, học tập và phòng chống dịch bệnh Corona (nCov).

TBSV2Căn cứ công văn số 1556/UBND-VX, ngya2 28-4-2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giao dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

TBCăn cứ công văn số 888/UBND-VX, ngày 13-03-2020 của Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19.

In tro tbCăn cứ công văn số 544/UBND-VX, ngày 14-02-2020 của Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020.

Thông báo v/v Vận động Hiến máu nhân đạo

Theo tinh thần công văn số 03/BCD ngày 30/01/2020 của Ban Chỉ đạo vận

Động Hiến Máu Nhân Đao Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM;

Được sự chấp thuận và chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng Quản tri và Đầu tư thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức và Học sinh - Sinh viên các thông tin về đợt vận động hiến máu nhân đạo, chi tiết xem tại đây