TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 06/12 đến 11/12/2021
Thông báo v/v tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022
Lịch thi tốt nghiệp C19, CLT20 và các khóa trước
Học bổng HK1 năm học 2020-2011
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Địa chỉ: 2 Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39105745
A. Giới thiệu nhân sự
STTHọ và tênChức vụ
1Nguyễn Thị Thu TrangPhó Trưởng phòng
2Nguyễn Thế HùngNhân viên
3Võ Thị Mỹ ThúyNhân viên
4Lê Thị Thanh ThủyNhân viên
5Trần Thị Thùy DươngNhân viên
B. Chức năng - Nhiệm vụ
1.Chức năng:
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính, giá trị tài sản và chế độ kế toán.
- Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước
2.Nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch thu, chi, đầu tư nâng cấp và sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị.
- Thực hiện nghiệp vụ kế toán, thống kê, công khai tài chính, tổ chức tự kiểm tra nội bộ về kế toán, tài chính, lưu trữ chứng từ kế toán của nhà trường theo quy định hiện hành.
- Hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán cho các đơn vị và công chức, viên chức, hợp đồng lao động của nhà trường.
- Quản lý các hợp đồng hợp tác, dịch vụ, liên kết của Trường.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tế của nhà trường.
- Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính đề xuất thành lập các hội đồng thực hiện công tác liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.
- Lập dự toán và quyết toán ngân sách. Tổ chức thực hiện việc phân phối sử dụng nguồn ngân sách, các khoản thu - chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ theo đúng các quy định của nhà nước phục vụ cho các hoạt động của Trường.
- Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán, đúng quy định của nhà nước đảm bảo tính trung thực, chính xác và khoa học.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc thu chi tài chính, bảo đảm đúng pháp luật và hiệu quả trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường.
- Phối hợp các Phòng chức năng, các Khoa có liên quan tổ chức việc xây dựng kế hoạch tài chính cho mỗi năm học và thu nhận học phí của sinh viên, học sinh.
- Báo cáo thu chi định kỳ và đột xuất theo quy định.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.