Tập tin đính kèm:
Download this file (QD phe duyet ket qua tuyen dung 2020.pdf)QD phe duyet ket qua tuyen dung 2020.pdf1186 kB

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              NGUYỄN TRƯỜNG TỘ                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC                                                    

               Số: 286 /TB-HĐXT                           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2020

                         

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020


Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-SCT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Sở Công Thương về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ. Hội đồng xét tuyển viên chức Trường thông báo:

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển (có danh sách kèm theo)

2. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ và ký kết hợp đồng làm việc.

- Hoàn chỉnh hồ sơ: Người trúng tuyển phải đến Trường xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.

- Thời gian: Từ ngày 19/8/2020 đến hết ngày 17/9/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Phòng Tồ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, Số 02 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM.

- Ký kết hợp đồng làm việc: Người trúng tuyển có thể chọn thời điểm bắt đầu làm việc là ngày 01/9/2020 hoặc ngày 01/10/2020 tùy theo thời điểm ký kết hợp đồng làm việc và thỏa thuận với người sử dụng viên chức.

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường thông báo đến các thí sinh để biết và thực hiện./.

                                                                                                       

                                                                          TM. HỘI ĐỒNGCHỦ TỊCH

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 Nguyễn Lê Đình Hải

                                                              (Đã ký)