TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 13 tháng 7 đến 18 tháng 7 năm 2020
Mục tiêu chất lượng năm học 2019-2020
Thông báo học phí năm học 2020 - 2021
Lịch công tác tuần từ ngày 06 tháng 7 đến 11 tháng 7 năm 2020
TKB nThời khóa biểu năm học 2019-2020
(các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)
 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Thời khóa biểu học từ 29-06-2020 đến 05-07-2020

HK1, NH 2019-2020

2

Thời khóa biểu học từ 06-07-2020 đến 12-07-2020

HK1, NH 2019-2020
3

Thời khóa biểu học từ 13-07-2020 đến 19-07-2020

HK1, NH 2019-2020