TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
THÔNG BÁO Về việc học sinh, sinh viên bắt đầu học tập trở lại từ ngày 01 tháng 3 năm 2021
Lịch công tác tuần từ 22/02 đến 27/02/2021
THÔNG BÁO V/v kéo dài thời gian học sinh, sinh viên ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
TKB nThời khóa biểu năm học 2020-2021
(các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)
 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Thời khóa biểu áp dụng từ 28/12/2020 (tuần 20 TĐĐT)

HK1, NH 2020-2021

2

Thời khóa biểu áp dụng từ 04/01/2021 (tuần 21 TĐĐT)

HK1, NH 2020-2021

3

Thời khóa biểu áp dụng từ 25/01/2021 (tuần 24 TĐĐT) PDF, EXCEL 

HK1, NH 2020-2021

4Thời khóa biểu áp dụng từ 18/01/2021 (tuần 23 TĐĐT) pdf   excelHK1, HK2, NH 2020-2021
5Thời khóa biểu áp dụng từ 1/3/2021 (Từ tuần 29)HK2, NH 2020 - 2021