* Học sinh - Sinh viên có tên trongdanh sách Khen thưởng học sinh - sinh viên học kỳ 1 năm học 2018-2019 nhận giấy khen và khen thưởng tạiPhòng Công tác Học sinh - Sinh viên (cô Thanh) từ ngày11/4/2019.

- Quyết định Khen thưởng học kỳ 1 năm học 2018-2019Xem

- Danh sách Khen thưởng học kỳ 1 năm học 2018-2019Xem

* Học sinh - Sinh viên có tên trongdanh sách Học bổng học sinh - sinh viên học kỳ 1 năm học 2018-2019 nhận học bổng tạiPhòng Tài chính - Kế toán (cô Dương) từ ngày11/4/2019.

- Quyết định Học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019Xem

- Danh sách Học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019Xem