BannerCDKTNTT 3

TKB n

 

Thời khóa biểu năm học 2018-2019 (các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)

 

 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Thời khóa biểu học từ 06-08-2018 đến 12-08-2018

NH 2018-2019

2

Thời khóa biểu học từ 13-08-2018 đến 19-08-2018

NH 2018-2019
3

Thời khóa biểu học từ 20-08-2018 đến 26-08-2018

HK 1, NH 2018-2019