BannerCDKTNTT 3

TKB n

 

Thời khóa biểu năm học 2018-2019 (các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)

 

 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Thời khóa biểu học từ 04-09-2018 đến 09-09-2018

NH 2018-2019

2

Thời khóa biểu học từ 10-09-2018 đến 16-09-2018

NH 2018-2019
3

Thời khóa biểu học từ 17-09-2018 đến 23-09-2018

(Cập nhật 10:00 ngày 17-09-2018)

HK 1, NH 2018-2019