BannerCDKTNTT 3

TKB n

 

Thời khóa biểu năm học 2018-2019 (các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)

 

 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Thời khóa biểu học từ 13-05-2019 đến 19-05-2019

NH 2018-2019

2

Thời khóa biểu học từ 20-05-2019 đến 26-05-2019

NH 2018-2019
3

Thời khóa biểu học từ 27-05-2019 đến 02-06-2019

HK 2, NH 2018-2019