BannerCDKTNTT 3

TKB n

 

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 (các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)

 

 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Thời khóa biểu học từ 04-11-2019 đến 10-11-2019

HK1, NH 2019-2020

2

Thời khóa biểu học từ 11-11-2019 đến 17-11-2019

HK1, NH 2019-2020
3

Thời khóa biểu học từ 18-11-2019 đến 24-11-2019

HK 1, NH 2019-2020