BannerCDKTNTT 3

TKB n

 

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 (các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)

 

 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Thời khóa biểu học từ 09-09-2019 đến 16-09-2019

HK1, NH 2019-2020

2

Thời khóa biểu học từ 16-09-2019 đến 22-09-2019

HK1, NH 2019-2020
3

Thời khóa biểu học từ 23-09-2019 đến 29-09-2019

HK 1, NH 2019-2020