BannerCDKTNTT 3

TKB n

 

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 (các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)

 

 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Thời khóa biểu học từ 30-12-2019 đến 05-01-2020

HK1, NH 2019-2020

2

Thời khóa biểu học từ 06-01-2020 đến 12-01-2020

HK1, NH 2019-2020
3

Thời khóa biểu học từ 13-01-2020 đến 19-01-2020

HK 1, NH 2019-2020