BannerCDKTNTT 3

TKB n

 

Thời khóa biểu năm học 2018-2019 (các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)

 

 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Thời khóa biểu học từ 05-11-2018 đến 11-11-2018

NH 2018-2019

2

Thời khóa biểu học từ 12-11-2018 đến 18-11-2018

NH 2018-2019
3

Thời khóa biểu học từ 19-11-2018 đến 25-11-2018

HK 1, NH 2018-2019