BannerCDKTNTT 3

TKB n

 

Thời khóa biểu năm học 2018-2019 (các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)

 

 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Thời khóa biểu học từ 21-01-2019 đến 27-01-2019

NH 2018-2019

2

Thời khóa biểu học từ 11-02-2019 đến 17-02-2019

NH 2018-2019
3

Thời khóa biểu học từ 18-02-2019 đến 24-02-2019

HK 2, NH 2018-2019