BannerCDKTNTT 3

TKB n

 

Thời khóa biểu năm học 2018-2019 (các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)

 

 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Thời khóa biểu học từ 01-07-2019 đến 07-07-2019

NH 2018-2019

2

Thời khóa biểu học từ 08-07-2019 đến 14-07-2019

NH 2018-2019
3

Thời khóa biểu học từ 15-07-2019 đến 21-07-2019

HK 2, NH 2018-2019