BannerCDKTNTT 3

TKB n

 

Thời khóa biểu năm học 2018-2019 (các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)

 

 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Thời khóa biểu học từ 04-03-2019 đến 10-03-2019

NH 2018-2019

2

Thời khóa biểu học từ 18-03-2019 đến 24-03-2019

NH 2018-2019
3

Thời khóa biểu học từ 25-03-2019 đến 31-03-2019

HK 2, NH 2018-2019