Tên ngành, nghề: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
Mã ngành, nghề: 5480210
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên
Thời gian đào tạo: 2 năm
Mục tiệu đào tạo:
1.1. Mục tiêu chung:
- Có khả năng giải quyết các vấn đề quản trị hệ thống mạng 
- Hoàn thiện thực hành nghề nghiệp quản trị mạng cơ bản trên nền tảng các công nghệ thuộc lĩnh vực Quản trị mạng.
- Có tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực chuyên sâu, đảm bảo cho các vị trí quản lý chuyên môn và khởi nghiệp CNTT theo các lĩnh vực chuyên môn của công nghệ thông tin: 
- Có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo vị trí công việc, có phương pháp đánh giá kết quả công việc chuyên môn một cách độc lập và chính xác
- Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn.
1.2.  Mục tiêu cụ thể
- Kiến thức:
+ Nắm vững nguyên lý cơ bản và bản chất về web, thiết kế web và quản trị web;
+ Nắm vững quy trình thiết kế, quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống web;
+ Am hiểu về các công cụ để phát triển các hệ thống web và cơ sở dữ liệu;
+ Am hiểu về các phần mềm quản trị hệ thống mạng, web và email;
+ Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trên mạng;
+ Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin.
- Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo công cụ xử lý ảnh và thiết kế đồ họa cho web;
+ Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế và phát triển  web;
+ Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế đang truyền thông trên web (ảnh động, đa phương tiện,..);
+ Có khả năng vận hành các công cụ quản trị hệ thống mạng, web và email;
+ Có khả năng vận hành công cụ quản trị hệ cơ sở dữ liệu; 
+ Có thể phát triển ứng dụng web bằng các công cụ lập trình web;
+ Có khả năng xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống Web.
+ Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng internet;
+ Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống website cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;
+ Xây dựng và quản trị website về giới thiệu sản phẩm, thương mại điện tử;
+ Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router;
+ Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ thống mạng;
- Chính trị, đạo đức:
+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng miền;
+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;
+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;
+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.
- Thể chất và Quốc phòng:
+ Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế;
+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+  Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng;
+ Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
1.3 Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính, học sinh làm được công việc quản trị mạng tại các doanh nghiệp hoặc thực hiện việc thi công các công trình mạng.
 

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

TC QTMMT