BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 01 năm 2020
THÔNG BÁO Về việc thực hiện Nội qui - Quy chế nhà trường năm học 2019 - 2020
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020

CÁC HỌC PHẦN CHUNG

DO KHOA GDCT PHỤ TRÁCH

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN HỌC

1.  Tên môn học: CHÍNH TRỊ     (Hệ Cao Đẳng)

2.  Mã số môn học: CT

3.  Số tiết: 90 (6 đơn vị học trình, 2 học phần)

4.  Thời điểm thực hiện: Học Kỳ thứ 1, 2

5.  Thời gian:

  • Học kỳ thứ 1: 05 tiết/tuần ( tuần).
  • Học kỳ thứ 2: 05 tiết/tuần ( tuần).