BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 01 năm 2020
THÔNG BÁO Về việc thực hiện Nội qui - Quy chế nhà trường năm học 2019 - 2020
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020

Ngành, nghề đào tạo: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

Thời gian đào tạo: 02 năm.

Tốt nghiệp được cấp bằng: Trung cấp hệ chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

Mục tiệu đào tạo:
1.1. Mục tiêu chung:
- Có khả năng giải quyết các vấn đề quản trị hệ thống mạng theo yêu cầu tin học hóa đáp ứng thực tiễn của cơ quan, doanh nghiệp và đồng thời tuân thủ theo quy trình công nghệ, nhanh chóng đạt hiệu quả.
- Hoàn thiện thực hành nghề nghiệp quản trị mạng cơ bản trên nền tảng các công nghệ thuộc lĩnh vực Quản trị mạng.
- Có tính chuyên nghiệp cao trong lĩnh vực chuyên sâu, đảm bảo cho các vị trí quản lý chuyên môn và khởi nghiệp CNTT theo các lĩnh vực chuyên môn của công nghệ thông tin: Lập trình ứng dụng, Quản trị mạng. 
- Có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo vị trí công việc, có phương pháp đánh giá kết quả công việc chuyên môn một cách độc lập và chính xác.
1.2.  Mục tiêu cụ thể
- Kiến thức:
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;
+ Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính;
+ Trình bày được nguyên tắc, phương pháp để hoạch định, thiết kế và xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng máy tính;
+ Đánh giá được mức độ an toàn của hệ thống mạng và các biện pháp bảo vệ hệ thống mạng; 
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về phát triến các ứng dụng trên mạng;
+ Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.
- Kỹ năng:
+ Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;
+ Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;
+ Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;
+ Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;
+ Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router;
+ Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng;
+ Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ thống mạng;
+ Xây dựng được các ứng dụng đơn giản trên hệ thống mạng;
- Chính trị, đạo đức:
+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng miền;
+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;
+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;
+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.
- Thể chất và Quốc phòng:
+ Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế;
+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+  Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng;
+ Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
1.3 Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính, học sinh làm được công việc quản trị mạng tại các doanh nghiệp hoặc thực hiện việc thi công các công trình mạng.

Ngành, nghề đào tạo: THIẾT KẾ TRANG WEB

Thời gian đào tạo: 02 năm.

Tốt nghiệp được cấp bằng: Trung cấp hệ chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

 

Ngành, nghề đào tạo: THIẾT KẾ TRANG WEB

Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

Tốt nghiệp được cấp bằng: Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, tốt nghiệp trung cấp.

 

Ngành, nghề đào tạo: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

Thời gian đao tạo: 2,5 năm 

Tốt nghiệp được cấp bằng: Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, tốt nghiệp trung cấp.