BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
TB v/v làm thẻ HSSV cho các lớp Khoá 2018

TBCăn cứ Quyết định số 49/QĐ-SCT ngày 26/01/2018 của Sở Công Thương về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, Hội đồng xét tuyển Trường thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017 như sau:

TBCăn cứ Quyết định số 754/QĐ-SCT ngày 29/11/2016 của Sở Công Thương về việc phê duyệt quết quả xét tuyển viên chức Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ,

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2016 như sau: