NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

01/7/2019

Sáng

Chiều

+ 7h 15: Chào cờ đầu tuần

+14h00: Họp Đảng ủy mở rộng (mời đ/ Hoan, đ/c Huệ, đ/c Thủy)

Sân trường

Phòng HT  

Thứ Ba

02/7/2019

Sáng

 

Chiều

+ 8h30: Triệu tập thí sinh tham dự tuyển dụng viên chức năm 2019 (mời các thành viên Hội đồng tuyển dụng; Ban kiểm tra, sát hạch; Các tiểu ban sát hạch thực hiện việc phỏng vấn và sát hạch theo kế hoạch đã thông báo)Phòng C3

Thứ Tư

03/7/2019

Sáng

Chiều

+ 8h30: Hiệu trưởng họp BCH ĐU Sở Công Thương.

+ 14h00: Hiệu trưởng làm việc với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Đào tạo (mời anh Thanh Sơn cùng dự).

+ 15h00: Họp HĐ xét sáng kiến năm 2019 (mời Ô.Dũng, Ô. Kim Anh).

163 HBT

Phòng HT  

Phòng HT  

Thứ Năm

04/7/2019

Sáng

 

Chiều

+ 9h00: Hiệu trưởng làm việc với Trưởng khoa Cơ khí, Phó trưởng khoa Kinh tế về mở ngành mới (mời anh Thanh Sơn, TP. Đào Tạo, TP. Quản trị - Đầu tư cùng dự).Phòng HT  

Thứ Sáu

05/7/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

06/7/2019

Sáng

.Chiều