BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
TB v/v làm thẻ HSSV cho các lớp Khoá 2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 08/01/2018

Sáng

 

Chiều

+ 8 giờ  45: Họp giao ban.

+ 10 giờ 00: Họp Hội đồng Tuyển dụng v/v xét công nhận kết quả xét tuyển.

Phòng C1

Phòng C1

Thứ Ba

09/01/2018

Sáng

 

 

Chiều

+ 08 giờ 30: Kiểm kê tài sản K.Điện-LĐHKK (chị Trang, chị T.Nhung, anh Tâm, anh Luông).

+ 09 giờ 00: Kiểm kê tài sản K.Kinh tế (chị Thủy, anh Trị, chị M.Hương).

- 14 giờ 00: Kiểm kê tài sản K.Điện-LĐHKK (chị Trang, chị T.Nhung, anh Tâm, anh Luông).

K.Điện-LĐHKK

K. Kinh tế

K.Điện-LĐHKK

Thứ Tư

10/01/2018

Sáng

 

 

Chiều

+ 08 giờ 00: Kiểm kê tài sản K.Điện tử-TĐH (chị Trang, anh Ích, anh Phúc).

+ 08 giờ 00: Kiểm kê tài sản K.Cơ bản (chị Thúy, chị Hương, anh Long).

- 14 giờ 00: Kiểm kê tài sản K.Điện tử-TĐH (chị Trang, anh Ích, anh Phúc).

K.Điện tử-TĐH

K.Cơ bản

K.Điện tử-TĐH

Thứ Năm

11/01/2018

Sáng

Chiều

+ 08 giờ 00: Kiểm kê tài sản P.QT-ĐT (chị Thúy, anh Trị, anh Mão).

P.QT-ĐT

Thứ Sáu

12/01/2018

Sáng

 

 

Chiều

+ 08 giờ 00: Kiểm kê tài sản K.CNTT (chị Trang, chị T.Nhung, anh Phương).

+ 08 giờ 00: Kiểm kê tài sản P.TS-GTVL (chị Thúy, chị Hương, chị Ngọc).

- 14 giờ 00: Kiểm kê tài sản P.TC-HC (chị Thủy, chị M.Thi, chị T.Hương).

K.CNTT

P.TS-GTVL

P.TC-HC

Thứ Bảy

13/01/2018

Sáng

Chiều