BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 18 (từ ngày 09/12 đến 15/12/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 07 tháng 12 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 17 (từ ngày 02/12 đến 08/12/2019)
Lịch công tác từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 11 năm 2019

1. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Quản lý con dấu của trường; tổ chức thực hiện các công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, đối ngoại, giao dịch và lễ tân;

- Giúp Hiệu trưởng sắp xếp tổ chức, quy hoạch bố trí cán bộ và có kế họach đào tạo nguồn nhân lực theo đúng chức danh,  đúng yêu cầu đã đề ra;

- Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với CB, VC; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thi đua khen thưởng;

- Phối hợp với các đoàn thể và các bộ phận trong trường tổ chức các hoạt động về giáo dục chính trị, chuyên môn - nghiệp vụ, văn thể mỹ cho CB, VC và HS - SV;

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các loại thông báo về tổ chức nhân sự, chế độ chính sách, cùng một số lĩnh vực hoạt động liên quan có tính chất đối nội khác của CB, VC và HS - SV nhà trường.

- Xử lý các văn bản có liên quan;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Ban Lãnh đạo:

- Trưởng phòng: Ngô Văn Thêm

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thái