Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 2 năm 2020
Thông báo v/v kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên nhà trường đến cuối tháng 02 năm 2020
Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 2 năm 2020
Thông báo v/v Vận động Hiến máu nhân đạo

TKB n

 

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 (các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)

 

 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Thời khóa biểu học từ 13-01-2020 đến 19-01-2020

HK1, NH 2019-2020

2

Thời khóa biểu học từ 03-02-2020 đến 09-02-2020

HK1, NH 2019-2020
3

Thời khóa biểu học từ 10-02-2020 đến 17-02-2020

HK 1, NH 2019-2020