BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 18 (từ ngày 09/12 đến 15/12/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 07 tháng 12 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 17 (từ ngày 02/12 đến 08/12/2019)
Lịch công tác từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 11 năm 2019

Điểm thi học kỳ 2_khoa Điện - Lạnh ĐHKK

Diemthi clipart 1

 

LớpMôn học_thi lần 1Ngày đăng
CAO ĐẲNG_Học kỳ 2/2018-2019
 C16ĐC Hệ thống điều hòa không khí cục bộ21/05/2019
C17ĐL Hệ thống ĐHKK cục bộ (lần 2)21/05/2019
 Hệ thống máy lạnh công nghiệp21/05/2019
C18ĐC Thực hành trang bị điện25/05/2019
" Điện tử cơ bản23/05/2019
" Kỹ thuật xung-số23/05/2019
" AutoCAD21/05/2019
" Vật liệu điện21/05/2019
 Vật liệu điện (lần 2)21/05/2019
 Cung cấp điện21/05/2019
 Cung cấp điện (lần 2)21/05/2019
 Lý thuyết trang bị điện21/05/2019
C18ĐL Hệ thống lạnh gia dụng và thương nghiệp07/08/2019
" Trang bị điện hệ thống lạnh07/08/2019
" Máy và thiết bị lạnh21/06/2019
" Cơ học lưu chất21/06/2019
" Kỹ thuật điện tử21/06/2019
" TT gia công và lắp đặt đường ống (lần 2)06/06/2019
" AutoCAD21/05/2019
 " TT gia công và lắp đặt đường ống21/05/2019
 TRUNG CẤP_Học kỳ 2/2018-2019  
 TN16ĐC Văn, tiếng Việt 6 21/05/2019
" Toán 6 21/05/2019
" Lý 6 21/05/2019
" Hóa 621/05/2019
TN16ĐL Văn, tiếng Việt 621/05/2019
" Toán 621/05/2019
" Lý 621/05/2019
" Hóa 621/05/2019
" Hệ thống ĐHKK trung tâm21/05/2019
" Công nghệ ĐHKK mới21/05/2019
T17ĐC PLC cơ bản21/05/2019
" Truyền động điện21/05/2019
T17ĐL Khảo sát hệ thống lạnh (lần 2)25/05/2019
" Tự động hóa hệ thống lạnh21/05/2019
" Tự động hóa hệ thống lạnh (lần 2)21/05/2019
 "   Lắp đặt, VH, SC hệ thống lạnh21/05/2019
" Khảo sát hệ thống lạnh21/05/2019
" Hệ thống ĐHKK trung tâm21/05/2019
T18ĐC Đo lường điện03/06/2019
" Kỹ thuật điều hòa không khí03/06/2019
" Điện tử cơ bản25/05/2019
" Vật lý21/05/2019
" Vật liệu điện21/05/2019
" Lý thuyết trang bị điện21/05/2019
" Lý thuyết trang bị điện (lần 2)21/05/2019
T18ĐL Trang bị điện hệ thống lạnh07/08/2019
" Máy và thiết bị lạnh21/06/2019
" TT gia công và lắp đặt đường ống (lần 2)06/06/2019
 Vật lý21/05/2019
" Giáo dục thể chất21/05/2019
 Kỹ thuật điện tử21/05/2019
 Cơ kỹ thuật (lần 2)21/05/2019
 Kỹ thuật ĐHKK21/05/2019
 TT gia công và lắp đặt đường ống21/05/2019
T18ĐL1 Máy và thiết bị lạnh (lần 2)21/06/2019
" Kỹ thuật điện tử21/06/2019
" Kỹ thuật ĐHKK03/06/2019
" Máy và thiết bị lạnh03/06/2019
 Trang bị điện hệ thống lạnh (lần 2)23/05/2019
" Cơ kỹ thuật21/05/2019
" Đo lường điện lạnh21/05/2019
" Đo lường điện lạnh (lần 2)21/05/2019
 Trang bị điện hệ thống lạnh21/05/2019
 "   TT gia công và lắp đặt đường ống21/05/2019
" TT gia công và lắp đặt đường ống (lần 2)21/05/2019

 

* MÔN HỌC LỆCH TIẾN ĐỘ:

LớpMôn thi Học kỳ Ngày đăng
C16ĐL Hệ thống ĐHKK trung tâm525/05/2019
C17ĐL Thiết kế hệ thống lạnh (lần 2)325/05/2019
C18ĐC Tổ chức sản xuất324/06/209
" An toàn điện125/05/2019
" Kỹ thuật lắp đặt điện125/05/2019
" Ngoại ngữ (lần 2)125/05/2019
" Vẽ kỹ thuật (lần 2)125/05/2019
" Mạch điện (lần 2)125/05/2019
C18ĐL Tổ chức sản xuất124/06/2019
" Kỹ thuật điều hòa không khí303/06/2019
T17ĐC Thực hành trang bị điện203/06/2019
" Chính trị325/05/2019
" Giáo dục thể chất325/05/2019
" Cung cấp điện325/05/2019
" Cung cấp điện (lần 2)325/05/2019
T17ĐC-hl Tin học125/05/2019
T17ĐL Chính trị325/05/2019
" Hệ thống lạnh công nghiệp325/05/2019
" Hệ thống lạnh gia dụng-thương nghiệp (lần 2)325/05/2019
T18ĐC Giáo dục thể chất3

24/05/2019