BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 39 (từ ngày 10/06 đến 16/06/2019)

Điểm thi học kỳ 2_khoa Điện - Lạnh ĐHKK

Diemthi clipart 1

 

LớpMôn học_thi lần 1Ngày đăng
CAO ĐẲNG_Học kỳ 2/2018-2019
 C16ĐC Hệ thống điều hòa không khí cục bộ21/05/2019
C17ĐL Hệ thống ĐHKK cục bộ (lần 2)21/05/2019
 Hệ thống máy lạnh công nghiệp21/05/2019
C18ĐC Thực hành trang bị điện25/05/2019
" Điện tử cơ bản23/05/2019
" Kỹ thuật xung-số23/05/2019
" AutoCAD21/05/2019
" Vật liệu điện21/05/2019
 Vật liệu điện (lần 2)21/05/2019
 Cung cấp điện21/05/2019
 Cung cấp điện (lần 2)21/05/2019
 Lý thuyết trang bị điện21/05/2019
C18ĐL TT gia công và lắp đặt đường ống (lần 2)06/06/2019
" AutoCAD21/05/2019
 " TT gia công và lắp đặt đường ống21/05/2019
 TRUNG CẤP_Học kỳ 2/2018-2019  
 TN16ĐC Văn, tiếng Việt 6 21/05/2019
" Toán 6 21/05/2019
" Lý 6 21/05/2019
" Hóa 621/05/2019
TN16ĐL Văn, tiếng Việt 621/05/2019
" Toán 621/05/2019
" Lý 621/05/2019
" Hóa 621/05/2019
" Hệ thống ĐHKK trung tâm21/05/2019
" Công nghệ ĐHKK mới21/05/2019
T17ĐC PLC cơ bản21/05/2019
" Truyền động điện21/05/2019
T17ĐL Khảo sát hệ thống lạnh (lần 2)25/05/2019
" Tự động hóa hệ thống lạnh21/05/2019
" Tự động hóa hệ thống lạnh (lần 2)21/05/2019
 "   Lắp đặt, VH, SC hệ thống lạnh21/05/2019
" Khảo sát hệ thống lạnh21/05/2019
" Hệ thống ĐHKK trung tâm21/05/2019
T18ĐC Đo lường điện03/06/2019
" Kỹ thuật điều hòa không khí03/06/2019
" Điện tử cơ bản25/05/2019
" Vật lý21/05/2019
" Vật liệu điện21/05/2019
" Lý thuyết trang bị điện21/05/2019
" Lý thuyết trang bị điện (lần 2)21/05/2019
T18ĐL TT gia công và lắp đặt đường ống (lần 2)06/06/2019
 Vật lý21/05/2019
" Giáo dục thể chất21/05/2019
 Kỹ thuật điện tử21/05/2019
 Cơ kỹ thuật (lần 2)21/05/2019
 Kỹ thuật ĐHKK21/05/2019
 TT gia công và lắp đặt đường ống21/05/2019
T18ĐL1 Kỹ thuật ĐHKK03/06/2019
" Máy và thiết bị lạnh03/06/2019
 Trang bị điện hệ thống lạnh (lần 2)23/05/2019
" Cơ kỹ thuật21/05/2019
" Đo lường điện lạnh21/05/2019
" Đo lường điện lạnh (lần 2)21/05/2019
 Trang bị điện hệ thống lạnh21/05/2019
 "   TT gia công và lắp đặt đường ống21/05/2019
" TT gia công và lắp đặt đường ống (lần 2)21/05/2019

 

* MÔN HỌC LỆCH TIẾN ĐỘ:

LớpMôn thi Học kỳ Ngày đăng
C16ĐL Hệ thống ĐHKK trung tâm525/05/2019
C17ĐL Thiết kế hệ thống lạnh (lần 2)325/05/2019
C18ĐC An toàn điện125/05/2019
" Kỹ thuật lắp đặt điện125/05/2019
" Ngoại ngữ (lần 2)125/05/2019
" Vẽ kỹ thuật (lần 2)125/05/2019
" Mạch điện (lần 2)125/05/2019
C18ĐL Kỹ thuật điều hòa không khí303/06/2019
T17ĐC Thực hành trang bị điện203/06/2019
" Chính trị325/05/2019
" Giáo dục thể chất325/05/2019
" Cung cấp điện325/05/2019
" Cung cấp điện (lần 2)325/05/2019
T17ĐC-hl Tin học125/05/2019
T17ĐL Chính trị325/05/2019
" Hệ thống lạnh công nghiệp325/05/2019
" Hệ thống lạnh gia dụng-thương nghiệp (lần 2)325/05/2019
T18ĐC Giáo dục thể chất3

24/05/2019

Điểm thi học kỳ 2_khoa Công nghệ thông tin

Diemthi clipart 1

 

 Lớp Môn học_thi lần 1 Ngày đăng
 CAO ĐẲNG_Học kỳ 2/2018-2019    
 C16TH AutoCAD14/05/2019
 "  Lập trình trực quan 14/05/2019 
C17TH Quản trị Webserver và Mailserver03/06/2019
 Kỹ năng giao tiếp (lần 2)14/05/2019
 Lập trình quản lý14/05/2019
" Quản trị mạng máy tính14/05/2019
" Hệ quản trị CSDL SQL14/05/2019
 Macromedia Flash14/05/2019
 "   Lập trình trực quan14/05/2019
C18QM Lắp ráp và cài đặt máy tính03/06/2019
 Quản trị mạng căn bản14/05/2019
 TRUNG CẤP_Học kỳ 2/2018-2019    
TN16TH Lập trình trực quan03/06/2019
 " Văn, tiếng Việt 6 14/05/2019
 " Toán 6 14/05/2019
 " Lý 6 14/05/2019
 " Hóa 6 14/05/2019
 " Lập trình trực quan 14/05/2019
 T17TH Lập trình quản lý 14/05/2019
 " Quản trị mạng máy tính 14/05/2019
 T18QM  Vật lý 14/05/2019
 " Quản trị mạng căn bản 14/05/2019
T18QM1 Lắp ráp và cài đặt máy tính03/06/2019
 Anh văn chuyên ngành 14/05/2019
 T18TW Vật lý 14/05/2019
 "  Cơ sở dữ liệu 14/05/2019

 

* MÔN HỌC LỆCH TIẾN ĐỘ:

 

LớpMôn thi Học kỳ Ngày đăng
CAO ĐẲNG
C18QM Tin học văn phòng103/06/2019
" Chính trị (lần 2)324/05/2019
TRUNG CẤP
TN16TH-hl Lập trình quản lý414/05/2019
T17TH Kỹ năng bàn phím124/05/2019
T17TH-hl Vật lý224/05/2019
T18QM Tin học văn phòng103/06/2019
" Giáo dục thể chất324/05/2019
T18QM1 Chính trị (lần 2)324/05/2019
T18TW Tin học văn phòng103/06/2019
" Giáo dục thể chất324/05/2019

 

Điểm thi học kỳ 2_khoa Kinh tế

Diemthi clipart 1

 

LớpMôn học_thi lần 1Ngày đăng
CAO ĐẲNG_Học kỳ 2/2018-2019  
C16KT TH kế toán trong DNSX27/05/2019
" Thống kê doanh nghiệp10/05/2019
 Phân tích hoạt động kinh doanh07/05/2019
 Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa07/05/2019
C17KT Kế toán tài chính doanh nghiệp 327/05/2019
" Kỹ năng bán hàng02/05/2019
 Kế toán quản trị chi phí02/05/2019
 Bảo hiểm02/05/2019
C18LG Tin học văn phòng10/06/2019
" Logistics căn bản 27/05/2019
" Marketing quốc tế02/05/2019
 Kinh tế vi mô10/05/2019
 Toán kinh tế02/05/2019
 Quản trị quan hệ khách hàng07/05/2019
TRUNG CẤP_Học kỳ 2/2018-2019
T17KT Kỹ năng bán hàng02/05/2019
 Bảo hiểm02/05/2019
 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu02/05/2019
T18KT Kế toán tài chính doanh nghiệp 110/06/2019
" Tài chính doanh nghiệp27/05/2019
" Kinh tế vi mô27/05/2019
" Giáo dục thể chất02/05/2019
 Lý thuyết tài chính tiền tệ02/05/2019
T18KT1 Tài chính doanh nghiệp31/05/2019 
  Kế toán tài chính doanh nghiệp 127/05/2019
 Kinh tế vi mô07/05/2019
 Lý thuyết tài chính tiền tệ02/05/2019
" Lý thuyết tài chính tiền tệ (lần 2)02/05/2019
T18KT2 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 27/05/2019
 Kinh tế vi mô02/05/2019
 Tài chính doanh nghiệp02/05/2019

 

 

 * MÔN HỌC LỆCH TIẾN ĐỘ:

 

LớpMôn thi Học kỳ Ngày đăng
C17KT Hệ thống thông tin kế toán310/06/2019
 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu522/05/2019
T17KT Hệ thống thông tin kế toán310/06/2019
T17KT-hl Kế toán tài chính doanh nghiệp 1210/06/2019
" Kinh tế vi mô227/05/2019
T19KT1 Luật kế toán110/06/2019
" Lý thuyết tài chính tiền tệ131/05/2019

Điểm thi học kỳ 2_khoa Cơ khí

Diemthi clipart 1

 

LớpMôn học_thi lần 1Ngày đăng
CAO ĐẲNG_Học kỳ 2/2018-2019  
C16CK Mài trụ ngoài, mài côn ngoài17/05/2019
 " TT hàn 219/04/2019
C17CK Đồ gá (lần 2)31/05/2019
" Tiện CNC cơ bản21/05/2019
" Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp21/05/2019
" Đồ gá17/05/2019
 Tiện ren truyền động17/05/2019
 Phay BR trụ răng thẳng17/05/2019
 Phay CNC cơ bản17/05/2019
 Phay ly hợp vấu, then hoa17/05/2019
" TT hàn17/05/2019
C18CK Nguyên lý cắt (lần 2)31/05/2019
" AutoCAD21/05/2019
" Dung sai - Đo lường kỹ thuật21/05/2019
" Tiện ren tam giác21/05/2019
" Vật liệu cơ khí17/05/2019
 Nguyên lý - Chi tiết máy17/05/2019
 Nguyên lý cắt17/05/2019
 Tiện côn17/05/2019
 Phay MP ngang, song song, vuông góc, nghiêng17/05/2019
 Khoét, doa lỗ trên máy tiện17/05/2019
 Phay rãnh chốt đuôi én17/05/2019
TRUNG CẤP_Học kỳ 2/2018-2019  
TN16CK Văn, tiếng Việt 617/05/2019
 Toán 6 17/05/2019
 Lý 617/05/2019
 Hóa 617/05/2019
 Mài mặt phẳng17/05/2019
T17CK Chính trị17/05/2019
 Tiện ren thang17/05/2019
 Phay CNC cơ bản17/05/2019
 Vẽ thiết kế trên máy tính17/05/2019
T18CK Phay, bào mặt phẳng bậc10/06/2019
" Nguyên lý cắt (lần 2)31/05/2019
" Dung sai - Đo lường kỹ thuật21/05/2019
" Tiện lỗ21/05/2019
" Vật lý17/05/2019
 Vật liệu cơ khí17/05/2019
 Nguyên lý cắt17/05/2019
 Khoét, doa lỗ trên máy tiện17/05/2019
 Phay, bào MP ngang, song song, vuông góc, nghiêng17/05/2019
 Tiện côn17/05/2019

 

MÔN THI LỆCH TIẾN ĐỘ:

LớpMÔN HỌCHọc kỳNgày đăng
 T17CK Nguyên lý cắt (lần 2) 31/05/2019