BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
TB v/v làm thẻ HSSV cho các lớp Khoá 2018

Thong baoThực hiện chỉ đạo của BGH nhà trường, Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên thông báo:

Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên tổ chức làm thẻ học sinh-sinh viên cho các lớp Khóa 2018 tại trường cụ thể như sau: