STT LỚP MÃ NGHỀ TÊN NGHỀ
1 TN12CK 40510201Cắt gọt kim loại
 C13CK 40510201Cắt gọt kim loại
 C14CK 50510201Cắt gọt kim loại