Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ quy định mức thu học phí năm học 2015-2016 như sau :

  1. Cao đẳng  nghề:       580.000 đồng /tháng (2.900.000 đồng /Học kỳ)
  2. Trung cấp nghề:       530.000 đồng /tháng (2.650.000 đồng /Học kỳ)
  3. Trung cấp chuyên nghiệp :         455.000 đồng /tháng (2.275.000 đồng /Học kỳ)
  4. Quy định chung:               

- Học phí được thu định kỳ hàng tháng (trừ trường hợp học sinh tự nguyện đóng học phí một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học).

- Học sinh đóng học phí và nhận biên lai thu tiền tại Phòng Tài chính - Kế toán; biên lai chỉ cấp một lần.

         - Các đối tượng chính sách và các trường hợp khác theo quy định của Nhà nước sẽ được xem xét miễn giảm theo từng trường hợp cụ thể./.