Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 2 năm 2020
Thông báo v/v kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên nhà trường đến cuối tháng 02 năm 2020
Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 2 năm 2020
Thông báo v/v Vận động Hiến máu nhân đạo

* Học sinh - Sinh viên có tên trong danh sách Khen thưởng học sinh - sinh viên học kỳ 2 năm học 2018-2019 nhận giấy khen và khen thưởng tại Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (cô Thanh) từ ngày 18/10/2019.

- Quyết định Khen thưởng học kỳ 2 năm học 2018-2019 Xem

- Danh sách Khen thưởng học kỳ 2 năm học 2018-2019 Xem

- Quyết định Khen thưởng năm học 2018-2019 Xem

- Danh sách Khen thưởng năm học 2018-2019 Xem

* Học sinh - Sinh viên có tên trong danh sách Học bổng học sinh - sinh viên học kỳ 2 năm học 2018-2019 nhận học bổng tại Phòng Tài chính - Kế toán (cô Dương) từ ngày 18/10/2019.

- Quyết định Học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019 Xem

- Danh sách Học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019 Xem