BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 18 (từ ngày 09/12 đến 15/12/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 07 tháng 12 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 17 (từ ngày 02/12 đến 08/12/2019)
Lịch công tác từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 11 năm 2019

* Học sinh - Sinh viên có tên trong danh sách Khen thưởng học sinh - sinh viên học kỳ 1 năm học 2018-2019 nhận giấy khen và khen thưởng tại Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (cô Thanh) từ ngày 11/4/2019.

 

- Quyết định Khen thưởng học kỳ 1 năm học 2018-2019 Xem

- Danh sách Khen thưởng học kỳ 1 năm học 2018-2019 Xem

* Học sinh - Sinh viên có tên trong danh sách Học bổng học sinh - sinh viên học kỳ 1 năm học 2018-2019 nhận học bổng tại Phòng Tài chính - Kế toán (cô Dương) từ ngày 11/4/2019.

- Quyết định Học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019 Xem

- Danh sách Học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019 Xem