BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 39 (từ ngày 10/06 đến 16/06/2019)

* Học sinh - Sinh viên có tên trong danh sách Khen thưởng học sinh - sinh viên học kỳ 1 năm học 2018-2019 nhận giấy khen và khen thưởng tại Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (cô Thanh) từ ngày 11/4/2019.

 

- Quyết định Khen thưởng học kỳ 1 năm học 2018-2019 Xem

- Danh sách Khen thưởng học kỳ 1 năm học 2018-2019 Xem

* Học sinh - Sinh viên có tên trong danh sách Học bổng học sinh - sinh viên học kỳ 1 năm học 2018-2019 nhận học bổng tại Phòng Tài chính - Kế toán (cô Dương) từ ngày 11/4/2019.

- Quyết định Học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019 Xem

- Danh sách Học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019 Xem