BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 01 năm 2020
THÔNG BÁO Về việc thực hiện Nội qui - Quy chế nhà trường năm học 2019 - 2020
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020

Ngành, nghề đào tạo: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Thời gian đào tạo: 02 năm.

Tốt nghiệp được cấp bằng: Trung cấp hệ chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sơ trở lên.

1. Kiến thức
- Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao; hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;
- Biết được những kiến thức tin học trong công tác kế toán;
- Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.
2. Kỹ năng
- Lập được chứng từ; kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán; sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết; tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp; lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp; lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp;
- Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp; kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;
- Cung cấp được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
3. Vị trí và khả năng công tác
Làm việc tại vị trí, công việc liên quan kế toán của công ty, doanh nghiệp.

Ngành, nghề đào tạo: KẾ TOÁN XÂY DỰNG

Thời gian đào tạo: 02 năm.

Tốt nghiệp được cấp bằng: Trung cấp hệ chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

 

Ngành, nghề đào tạo: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

Tốt nghiệp được cấp bằng: Kỹ sư thưc hành hoặc Cử nhận thực hành.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương, tốt nghiệp trung cấp.

1. Kiến thức
- Hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;
- Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán; các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề; hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;
- Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
2. Kỹ năng
- Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán; sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết; lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
- Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; kiểm tra, đánh giá công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Kỹ năng cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.
3. Vị trí và khả năng công tác
Chuyên viên kế toán doanh nghiệp, có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ và kỹ năng nghiệp vụ, tạo điều kiện để đạt được vị trí trọng yếu tại bộ phận kế toán của doanh nghiệp

Ngành, nghề đào tạo: LOGISTICS

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Tốt nghiệp được cấp bằng: Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, tốt nghiệp rtung cấp.