Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 (kỳ Tuyển dụng VC năm 2022)

TUYỂN DỤNG TCHC | 16/11/2022 | Người đăng: phòng TCHC

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2

kỳ tuyển dụng viên chức tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ năm 2022

          Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

         Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

             Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-SCT ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Sở Công Thương về thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ năm 2022;

           Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2022 ngày 09 tháng 11 năm 2022 về việc thông qua kết quả kiểm tra điều kiện tại Phiếu đăng ký dự tuyển (Xét tuyển vòng 1);

           Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 (gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo đến thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 như sau:

(xem chi tiết file đính kèm)

 

 

Tập tin đính kèm