Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thời khóa biểu | 15/02/2022 | Người đăng: phòng Đào-Tạo

thời khóa biểu:

STT

Xem theo Khoa

Xem thời khoá biểu

 

Ngày áp dụng

1 Khoa Công nghệ thông tin

Tải TKB: (có bổ sung môn từ tuần 13)

Từ ngày 21/11/2022 ( từ tuần 13)

2 Khoa Cơ khí

Tải TKB: (có thay đổi TKB từ tuần 14)

Từ ngày 28/11/2022 ( từ tuần 14)

3 Khoa Điện tử-TĐH

Tải TKB: (có thay đổi TKB, thêm môn thứ 7)

Từ ngày 28/11/2022 ( từ tuần 14)

4 Khoa Điện lạnh-ĐHKK

Tải TKB: (có bổ sung môn từ tuần 14)

Từ ngày 28/11/2022 ( từ tuần 14)

5 Khoa Kinh tế

Tải TKB: (có thay đổi phòng môn TA từ tuần 13)

Từ ngày 21/11/2022 ( từ tuần 13)

6