Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thời khóa biểu | 15/02/2022 | Người đăng: phòng Đào-Tạo

thời khóa biểu:

STT

Xem theo Khoa

Xem thời khoá biểu

 

Ngày áp dụng

1 Khoa Công nghệ thông tin

Tải TKB: Có điều chỉnh

Từ ngày 09/5/2022 ( từ tuần37)

2 Khoa Cơ khí

Tải TKB: Có điều chỉnh

Từ ngày 09/5/2022 ( từ tuần37)

3 Khoa Điện tử-TĐH

Tải TKB:Có điều chỉnh

Từ ngày 09/5/2022 ( từ tuần37)

4 Khoa Điện lạnh-ĐHKK

Tải TKB: Có thay đổi

Từ ngày 30/5/2022 ( từ tuần40)

5

Khoa Kinh tế

Tải TKB: Có điều chỉnh từ 30/5/2022

Từ ngày 30/5/2022 ( từ tuần40)

 

6 Toàn trường

Tải TKB: