PHÒNG TUYỂN SINH - GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Nhiệm vụ và chức năng P. TS-GTVL | 23/12/2021 | Người đăng: phòng TS-GTVL

A. Giới thiệu nhân sự

STT Họ và tên Chức vụ
1 Lê Châu Lâm Trưởng phòng
2 Nguyễn Phú Hữu Phó trưởng phòng
3 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Chuyên viên
4 Mai Huyền Quỳnh Ngọc Chuyên viên

 

B. Chức năng - Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn, tuyên truyền, quảng bá phục vụ công tác tuyển sinh của trường định kỳ hàng năm.
- Tổ chức liên kết với các tổ chức, đơn vị khác về công tác tuyển sinh.
- Chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ công tác tuyển sinh phù hợp với tình hình chung mỗi năm.
- Chuẩn bị đầy đủ mọi thủ tục, hồ sơ hành chính phục vụ công tác tuyển sinh theo đúng quy chế, quy định hiện hành; lưu trữ hồ sơ hành chính các năm; đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.
- Trực tiếp thu nhận hồ sơ xét tuyển theo đúng quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo dữ liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất; lưu trữ hồ sơ xét tuyển, thi tuyển các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.
- Thu thập, phân tích nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của xã hội; Ký kết hợp đồng với doanh nghiệp về cung ứng lao động từ nguồn HS, SV tốt nghiệp.
- Trực tiếp xây dựng chương trình Hội nghị, Hội thảo về tư vấn và giới thiệu việc làm cho HS, SV của trường.
- Báo cáo kết quả công tác tuyển sinh, giới thiệu việc làm định kỳ hàng năm và đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tuyển sinh, giới thiệu việc làm năm tiếp theo.
- Thực hiện cập nhật thông tin tuyển sinh và giới thiệu việc làm trên website của trường.
- Thực hiện các nhiêm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

PHÒNG TUYỂN SINH - GIỚI THIỆU VIỆC LÀM 
Địa chỉ: 2 Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38.242.109