Giới thiệu các ngành Khoa Kinh tế

Bài viết | 27/03/2022 | Người đăng: khoa Kinh-Tế

Giới thiệu các ngành của Khoa Kinh tế

Media/1_TH1070/FolderFunc/202204/Videos/ke-toan-20220412060908-e.mp4
Media/1_TH1070/FolderFunc/202204/Videos/nha-hang-20220412060757-e.mp4
Media/1_TH1070/FolderFunc/202204/Videos/logistics-20220412061300-e.mp4

 

 
 

 


Tập tin đính kèm