Công bố điểm KTSH kỳ Xét tuyển viên chức năm 2021 (đợt 2)

TUYỂN DỤNG TCHC | 08/03/2022 | Người đăng: phòng TCHC

Thực hiện Công văn số 4316/UBND-VX ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 (đợt 2); Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ đã tiến hành các bước tuyển dụng theo đúng quy định.

Ngày 02 và 03/3/2022, Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ năm 2021 (đợt 2) đã tổ chức kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn (chức danh nghề nghiệp chuyên viên, cán sự) và thực hành bài giảng (chức danh nghề nghiệp giảng viên). Kết quả điểm kiểm tra sát hạch như sau:

(xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm